O Projekcie

logo

Lubzina, 12.10.2015 r.

 

 

WSPÓŁPRACA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W LUBZINIE

LUBZINA. Zespół Szkół w Lubzinie stanie się na dwa lata centrum współpracy i spotkań dzieci i młodzieży z krajów europejskich dzięki programowi Erasmus +.

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

  • 4 mln osób skorzysta z programu;
  • 2 mln studentów skorzysta z programu;
  • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
  • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
  • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
  • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekty mogą trwać od dwóch do trzech lat.

Od 01.09.2015 roku Zespół Szkół w Lubzinie rozpoczął w ramach akcji 2 współpracę z 9 krajami (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Włochy. Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Turcja) w ramach projektu „S/He is Equal In Europe”. Działania uczniów i nauczycieli realizowane będą w roku szkolnym  2015/2016 oraz 2016/2017.

 

Głównym celem projektu jest promowanie równości oraz wykluczenia w szkole. Chcemy rozwijać myśl równości płci wśród uczniów wszystkich krajów oraz wzbudzić w nich zaangażowanie, zrozumienie oraz szacunek wobec praw kobiet. Celem projektu jest również rozszerzenie zamysłu równości wobec wszystkich grup społecznych, które mogą być traktowane niesprawiedliwie. Mamy nadzieję stworzyć nowe Europejskie społeczeństwo, tworzące tę samą wizję lepszego, sprawiedliwego świata. Taka postawa będzie wymagała poczucia przynależności do ważnego społeczeństwa, Europy, która razem pomaga w walce o lepsze relacje wśród rodzin, uczniów, grona pedagogicznego, społeczności szkolnej, sąsiadów oraz innych członków naszego środowiska lokalnego, zwłaszcza wobec osób dyskryminowanych, wyizolowanych czy też bezbronnych.

Nasi uczniowie w ramach działań projektowych poznają również kraje partnerskie, pod względem historycznym, geograficznym i kulturowym. Będą pracować ze swoimi rówieśnikami z innych  państw europejskich podczas spotkań w kilku krajach.

 

Już w styczniu kilku uczniów pojedzie do Hiszpanii.

 

Klub Erasmusa działający w szkole w Lubzinie liczy 18 członków. Dzieci pracują pod opieką polskiej koordynatorki projektu, nauczycielki j. angielskiego w tutejszej szkole, pani Moniki Świątek – Bień, p. Marty Stachury (nauczycielki j. angielskiego) i p. Sylwii Niedzielskiej-Plezi (nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej) oraz przy pomocy innych nauczycieli ze szkoły.

Bez udziału w programie Erasmus + wielu naszych uczniów nie miałoby szansy na wyjechanie do tak odległych miejsc. Chęć udziału i działania w klubie Erasmusa + jest najlepszym bodźcem do intensywniejszej nauki języka angielskiego – języka, który jest głównym narzędziem komunikacji.

 

 

Lubzina, 15.09.2015 r.

erasmus

 

 

Zespół Szkół w Lubzinie nawiązał współpracę ze Szkołami z Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Finlandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch, celem wspólnych działań w okresie 09.2015-06.2017 jest realizacja projektu pt.” S/he’s Equal in Europe”

 

W ramach działań informacyjnych w szkole zostało dokonane:

– zapoznanie Rady Pedagogoicznej ZS w Lubznie (09.2015r.) z informacjami nt projektu;

– zapoznanie rodziców uczniów ZS w Lubzinie z informacjami o Projekcie, jego celach, etapach działań i rezultatach jakie pragniemy osiągnąć( informacja ta została przekazana przez wychowawców poszczególnych klas na pierwszym spotkaniu wywiadowczym)

– poinformowanie Rady Rodziców ( przez Panią Dyrektor) o Projekcie.

– informacja o projekcie została wysłana do prasy lokalnej.

– o realizacji projektu zostali również poinformowani Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak, Dyrektor MGZO w Ropczycach p. Stanisław Mazur, Księgowa MGZO w Ropczycach p. Maria Żerkowska – wszyscy bardzo pozytywnie ustosunkowali się do Naszego Projektu;

 

Kolejne zaplanowane działania:

– wybór uczniów do Klubu Erasmusa

– stworzenie gazetki Erasmusa,

– stworzenie strony internetowej przez partnera z Turcji i dołączenie do niej,

– prace w ramach projektu zgodnie z harmonogramem działań

– przygotowanie do pierwszego spotkania nauczycieli w Rumunii w listopadzie 2015 r.